Rekrutacja 2019/20

Przypominamy, iż do 24 lipca (do godziny 15:00) należy potwierdzić wolę nauki poprzez dostarczenie przez rodzica kandydata:

  • oryginałów świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego,

ponadto:

  • kserokopii aktu urodzenia;
  • kwestionariusza osobowego;
  • dwóch fotografii;
  • dokumentacji zdrowotnej;
  • oświadczenia dotyczącego uczęszczania na lekcje religii/etyki;
  • wniosku, potwierdzonego przez szkołę pierwszego wyboru (jeśli nie było nią Technikum nr 7).