Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”

ZAPYTANIE OFERTOWE

W dniu 14.08.2019, Zespół Szkół Informatycznych Im. Gen. Józefa Hauke Bosaka (25-401 Kielce, Ul. Warszawska 96), ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę schładzarki szokowej, szafy chłodniczo-mroźniczej, pralko-suszarki i grillów elektrycznych ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”
Termin realizacji zamówienia: 22.08.2019 – 31.08.2019

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”, nr: RPSW.08.05.01-26-0081/16. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kryteria oceny ofert: cena brutto – 100%.

Miejsce i termin złożenia ofert:

  • Siedziba Zamawiającego: Zespół Szkół Informatycznych Im. Gen. Józefa Hauke Bosaka, 25-217 Kielce, Ul. Hauke Bosaka 1, sekretariat szkoły, od dnia: 14.08.2019 do dnia 22.08.2019, do godz. 15:00.
  • Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, dostarczyć do Zamawiającego osobiście, wysłać listownie, wysłać e-mailem (podpisany skan – forma preferowana) lub faksem.

Załączniki:

Załącznik 1 do ogłoszenia – zapytanie.pdf

Załącznik 2 do ogłoszenia – formularz oferta.pdf