Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Informatycznych

Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo,
 • nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny, ale wiele z nich ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • niektóre elementy strony mają zbyt mały kontrast.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sebastian Mazur.
 • E-mail: mazurs@zsi.kielce.pl
 • Telefon: 41 367 67 90

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: aleja „Solidarności” 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 22 551 77 00

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach, ul. Warszawska 96

 1. Do budynku prowadzi 5 wejść:
  • od ul. Warszawskiej trzy wejścia do budynku bez podjazdu dla wózków: jedno wejście główne drugie przeciwpożarowe po schodach (8 stopni), trzecie wejście obok sali gimnastycznej.
   Pośrodku budynku winda zewnętrzna bez systemu informacji głosowej, umożliwiająca dojazd do parteru, I i II piętra (uruchamiana przez pracownika szkoły po wcześniejszym zgłoszeniu). Przy dźwigu zamontowana jest tabliczka z instrukcją korzystania z urządzenia.
  • jedno wejście do budynku szkoły od strony wschodniej – parkingu samochodowego – bez podjazdu dla wózków, (4 stopnie),
  • jedno wejście ze szczytu budynku jednopiętrowego od strony wschodniej bez podjazdu dla wózków.
 2. Przy wejściu do windy nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd na przejściu z korytarza pierwszego piętra dwupiętrowego budynku na korytarz pierwszego piętra budynku jednopiętrowego.
 4. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i sale dydaktyczne oraz toalety na każdej kondygnacji budynku.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 7. Na parkingu szkolnym od strony wschodniej wyznaczone jest 5 stanowisk (obok budynku) dla osób niepełnosprawnych.

Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udziela pracownik sekretariatu szkoły.
Do budynku szkoły nie ma możliwości wejścia z psem przewodnikiem lub psem asystującym.