Informacja dotycząca naboru

Informujemy, iż zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w Technikum nr 7 nie jest wymagane na etapie składania kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu.