Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja E14

Przypominamy, że egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji E14 odbędzie się w dniach:

część pisemna – 6 października 2016 r. (czwartek), godz. 14.00, sala nr 1

część praktyczna – 10 października 2016 r. (poniedziałek), godz.16.00, sala nr K3.

Harmonogram egzaminów wraz z listami uczniów znajduje się w gablocie na parterze Szkoły.
Zdający powinni stawić się na egzamin min. 30 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość zdającego (dokument ze zdjęciem). Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem). W części pisemnej zdający może mieć dodatkowo kalkulator prosty.