Zdalne nauczanie

Drodzy uczniowie,

zgodnie rozporządzeniem MEN z dn. 20 marca 2020 r. od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. wprowadzona zostaje organizacja kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Zajęcia zdalne odbywać się będą według planu lekcji funkcjonującego w szkole do 11 marca 2020 r. (przed zawieszeniem zajęć). Każdy uczeń będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą formy prowadzenia lekcji oraz zobaczyć materiały przekazane przez nauczycieli za pomocą e-dziennika Librus w zakładce: Lekcje (organizacja – zaplanowane lekcje). Bardzo istotne jest również systematyczne i częste sprawdzanie wiadomości wysyłanych w e-dzienniku Librus.

Nauczanie zdalne  będzie realizowane z wykorzystaniem następujących  metod i technik  zdalnego nauczania:

•             prowadzenie zajęć  on-line i przekazywanie materiałów dydaktycznych na  platformie  Discord lub innej o podobnych możliwościach komunikacji;

•             wykorzystanie materiałów dydaktycznych z platformy epodreczniki.pl (platforma dostępna po wygenerowaniu i przesłaniu nauczycielom i uczniom loginów i haseł dostępowych);

•             wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle;

•             konsultacje oraz ocena pracy uczniów za pośrednictwem komunikatorów internetowych WhatApp, Skype,  Messenger Fb, Google Meet, Zoom ,  Google Classroom lub innych;

•             Konsultacje z pedagogiem, psychologiem i nauczycielami –bibliotekarzami za pośrednictwem dziennika Librus i komunikatorów internetowych;

•             inne metody i techniki zdalnego nauczania wybrane przez nauczycieli.

Jeśli uczeń nie ma możliwości korzystania z kształcenia na odległość, pozostaje kontakt telefoniczny z wychowawcą lub poczta tradycyjna. O takich sytuacjach wychowawca informuje dyrekcję szkoły za pośrednictwem dziennika Librus

Zasady oceniania uczniów za realizowane treści programowe

•             Ocenie podlegają: obowiązkowe zadania i ćwiczenia lekcyjne oraz  prace domowe przekazywane zdalnie przez nauczyciela danego przedmiotu;

•             wypowiedzi ustne w trakcie zajęć on-line lub konsultacji on-line; sprawdziany i testy opracowane za pomocą platform testów np. itesty.edu.pl, platformy e-learningowej Moodle, szkolnej platformy testów Tc- exam oraz testów opracowanych za pomocą formularza Google;

•             Oceny będą wpisywane na bieżąco do dziennika Librus i w tej formie przekazywane uczniom i rodzicom. Istnieje możliwość indywidualnej konsultacji z nauczycielem w sprawie wyników nauczania;

•             Zasady oceniania powyższych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów regulują przepisy szkolne. Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych w porozumieniu z nauczycielami  do 29 marca 2020 r. wprowadzają zmiany w Przedmiotowych Zasadach Oceniania dotyczące zdalnych form oceniania uczniów. Informacja o wprowadzonych zmianach zostanie przekazana rodzicom i uczniom za pośrednictwem e-dziennika Librus;

•             Przewodniczący zespołów nauczycieli przedmiotów zawodowych w terminie do 29 marca 2020 r. wprowadzają modyfikację programów nauczania zawodu, tak by treści programowe mogły być realizowane przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość.

Drodzy  uczniowie,

wymuszona zagrożeniem epidemicznym organizacja kształcenia na odległość stawia przed wszystkimi poważne wyzwania związane przygotowaniem, organizacją i realizacją nowych form pracy dydaktycznej.  Wasz udział w zajęciach zdalnych wymaga odpowiedzialności, systematyczności i sumienności w uczestniczeniu  zajęciach. Pamiętajcie również o zasadach higieny pracy umysłowej w trakcie korzystania z komputera. Jeśli mielibyście jakiekolwiek trudności i problemy, pamiętajcie, że możecie się nimi podzielić z waszym wychowawcą, pedagogiem i psychologiem. Wielu z Was pomogło nam w przygotowaniu narzędzi i form potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w nowej formie. Za tę życzliwą pomoc, obecną i przyszłą współpracę serdecznie Wam dziękujemy.

Życzę Wam wszystkim zdrowia, wytrwałości i pogody ducha. Pozostańcie w domach w kontakcie z nami.