„MATEMATYKA W OBIEKTYWIE” – MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy wszystkich pasjonatów fotografowania do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym pt.:  „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”.

Poniżej regulamin tego konkursu.

1) Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”, nazywanego dalej Konkursem, jest Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki przy Uniwersytecie Szczecińskim, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Językiem Konkursu jest polski i angielski.
 4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 5. Uczestnicy Konkursu są podzieleni na dwie grupy wiekowe:  grupa I – osoby do 20 roku życia (obchodzące 20. urodziny do 31grudnia bieżącego roku włącznie); grupa II – osoby powyżej 20 lat.
 6. W Konkursie nie  mogą  brać  udziału  organizatorzy,  członkowie  jury,  a  także członkowie ich najbliższych rodzin.
 7. Celem Konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.
 8. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

 

2)  Zgłaszanie prac

 1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 6 zdjęć.
 2. Zgłoszenie do Konkursu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.mwo.usz.edu.pl (pliki, dane osobowe, nazwy fotografii i ich matematyczne opisy).
 3. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
 4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów określonych w regulaminie.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanych zdjęć oraz posiada do nich całość praw autorskich majątkowych i osobistych.
 7. Uczestnik przystępując do Konkursu zawiera umowę nieodpłatnego przekazania całości praw autorskich majątkowych na rzecz organizatora Konkursu.
 8. Uczestnik zachowuje prawa autorskie osobiste do utworów zgłaszanych na Konkurs.

 3) Terminy

 1. Konkurs trwa od 15 września do 15 listopada bieżącego roku.
 2. Termin zgłoszenia do Konkursu (wypełnienia formularza wraz z przekazaniem plików  upływa 15 listopada bieżącego roku.

 

4) Nagrody i wyróżnienia

 1. Spośród uczestników Konkursu jury, w skład którego wejdą przedstawiciele: Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskiego Towarzystwa Matematycznego Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz dydaktycy matematyki, wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione.
 2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.
 3. Fotografie wykonane przez laureatów i wyróżnionych w konkursie zostaną opublikowane z podaniem ich danych osobowych. Autorzy tych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy, upominki reklamowe Uniwersytetu Szczecińskiego i inne nagrody ufundowane przez sponsorów i partnerów konkursu.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu na stronie: www.mwo.usz.edu.pl
 5. Ponadto laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie o wyniku konkursu.
 6. Nagrody i dyplomy wręczone będą podczas uroczystego spotkania. Uczestnicy na podsumowanie konkursu przyjeżdżają na koszt własny.

Więcej informacji na stronie:

http://mwo.usz.edu.pl/wp-content/uploads/MWO-Prezentacja-PL-zaproszenie-do-udziału-2017.pdf