Wyniki zapytania ofertowego na realizację szkolenia Pomiar geometrii nadwozia

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację szkolenia Pomiar geometrii nadwozia „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach”, nr: RPSW.08.05.01-26-0081/16. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

„Auto Janowski” Autoryzowany Zakład Napraw Karoserii Janowski Remigiusz, 26-052 Szewce ul. Dewońska 38, NIP: 959-08-31-728, REGON: 290452728

Cena ofertowa brutto: 10 000,00 zł
Słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100
Punktacja: 100,00 pkt.
Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert (najniższa cena) i spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta od „Auto Janowski” Autoryzowany Zakład Napraw Karoserii Janowski Remigiusz, 26-052 Szewce ul. Dewońska 38, NIP: 959-08-31-728, REGON: 290452728.